O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    • ข้อมูล บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
    • ภาคส่วนประชาชนที่มาจากการคัดเลือกให้เปิดเผยประวัติโดยย่อ
    • แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 ที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566