การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูล บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

ทั้งหมด

O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งหมด

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งหมด

Skip to content