ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรภาค7

ก่อนปี พ.ศ. 2483
พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ก่อนปี พ.ศ. 2483 อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 6 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ กระทรวงมหาดไทย มี พ.ต.อ.พระรามอินทรา เป็น ผู้บังคับการ และ พ.ต.ท.หลวงอารักประชากร เป็น รองผู้บังคับการ
ปี พ.ศ. 2483
ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ได้ตั้งเป็น กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ขึ้น พ.ต.ท.หลวงอารักประชากร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 7 เป็นคนแรก ขณะนั้นตัวอาคารกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ยังไม่มี ได้มาอาศัยกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นที่ทำงาน อาคารเป็นบ้านไม้อยู่ทางทิศตะวันออก ของ ตัวอาคาร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม และอยู่แถวเดียวกันหันหน้ามาทางขวาขององค์พระปฐมเจดีย์ โดยได้อาศัยสถานที่ดังกล่าวได้ประมาณ 4 เดือน พ.ต.ท.หลวงอารักประชากร จึงได้ไปติดต่อ พระประชากรบริรักษ์ (แอร่ม สุนทรศารทูล) ข้าหลวงประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อขอยืมสโมสรเสือป่าเป็นที่ตั้ง กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งร้านขายอาหารนิวนามทอง) ตัวอาคารเป็นไม้ 2 ชั้น  ชั้นบนเป็นที่ตั้ง กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ชั้นล่างเป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจภูธรเขต 7 และ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ก็ใช้ที่ตั้งนั้นตลอดมา

ปี พ.ศ. 2519
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ   (ฉบับที่ 5) ลง 11 มกราคม 2519 จึงเปลี่ยนชื่อจาก กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7    เป็น กองบังคับการตำรวจภูธร 3 มี พล.ต.ต.บัญชา อุณหะนันท์ เป็นผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจภูธร 3 เป็นคนแรก จนกระทั่งในปี 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมตำรวจ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2536 ได้ยกฐานะกองบังคับการตำรวจภูธร 3 เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ เรียกว่า ตำรวจภูธรภาค 7   มี  พล.ต.ท.ประชา พรหมนอก  ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ เป็นหัวหน้าตำรวจภูธรภาค 7 และในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ จึงได้เปลี่ยนจากตำแหน่ง หัวหน้าตำรวจภูธรภาค 7 เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มี พล.ต.ท.สมบัติ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นคนแรก
ปี พ.ศ. 2553
ต่อมาเมื่อเดือน ต.ค.2553 ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ย้ายอาคารที่ทำการมาที่ เลขที่ 109 ตำรวจภูธรภาค 7 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7  โดยมี พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 7

พ.ต.อ.หลวงอารักประชากร ก.พ.๒๔๘๓ – ธ.ค.๒๔๘๔

พ.ต.อ.หลวงแสงนิติศาสตร์ ธ.ค.๒๔๘๔ – ม.ค.๒๔๘๖

พ.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล ก.พ.๒๔๘๖ – มิ.ย.๒๔๘๖

พ.ต.อ.หลวงพิสิฐวิทยาการ ก.ย.๒๔๘๖ – ธ.ค.๒๔๘๖

พ.ต.อ.หลวงเถลิงรณกาจ ม.ค.๒๔๘๗ – ก.พ.๒๔๘๗

พ.ต.อ.หลวงราชจบแดน พ.ค.๒๔๘๗ – พ.ย.๒๔๘๘

พ.ต.อ.หลวงสนิทตุลยารักษ์ ธ.ค.๒๔๘๘ – ก.ค.๒๔๘๙

พ.ต.อ.หลวงพิชิตธุระการ ต.ค.๒๔๘๙ – ม.ค.๒๔๙๐

พ.ต.อ.หลวงจุลกะรัตนากร ก.พ.๒๔๘๖ – มิ.ย.๒๔๘๖

พ.ต.อ.หลวงจันทบุรานุยุตต์ พ.ย.๒๔๙๐– มี.ค.๒๔๙๑

พ.ต.อ.เนื่อง อาขุบุตร มี.ค.๒๔๙๑ – ก.ค.๒๔๙๑

พ.ต.อ.สวัสดิ์ กันเขตร ก.ค.๒๔๙๑ – พ.ค.๒๔๙๒

พ.ต.อ.หลวงพรหมโมปกรณ์กิจ พ.ย.๒๔๙๒ – พ.ย.๒๔๙๓

พ.ต.อ.ประชา บูรณธนิต พ.ย.๒๔๙๓ – ส.ค.๒๔๙๕

พ.ต.อ.แฝด วิชพันธุ์ ส.ค.๒๔๙๕ – เม.ย.๒๔๙๗

พ.ต.อ.กว้าง โลหติรัตนะ เม.ย.๒๔๙๗ – มี.ค.๒๔๙๘

พ.ต.อ.สุข สกุลพร มี.ค.๒๔๙๘ – ส.ค.๒๕๐๒

พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ ส.ค.๒๕๐๒ – ก.ค.๒๕๐๗

พ.ต.อ.เลื่อน ปัณฑรนนทกะ ก.ค.๒๕๐๗ – เม.ย.๒๕๐๘

พ.ต.อ.เกียรติ วิมุกตายน พ.ย.๒๕๐๘ – พ.ย.๒๕๑๐

พ.ต.อ.ศิริ ทองคำวงษ์ พ.ย.๒๕๑๐ – เม.ย.๒๕๑๓

พ.ต.อ.วิเชียร แสงแก้ว พ.ค.๒๕๑๓ – มิ.ย.๒๕๑๕

พ.ต.อ.ชนม์เจริญ สมบัติศิริ ก.ค.๒๕๑๕ – ก.ค.๒๕๑๘

พ.ต.อ.ชัยยะ เมฆสุต ก.ย.๒๕๑๘ – ก.ย.๒๕๑๙

ยุบ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต 7ตาม พ.ร.ก.แบ่งส่วนราชการ ตร.(ฉบับที่ 5) ลง 11 มี.ค.19 ตั้ง กองบังคับการตำรวจภูธร 3 ตามคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) ลง 21 ต.ค.19

ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.บัญชา อุณหะนันทน์ ต.ค.๒๕๑๙ - ต.ค.๒๕๒๒

พล.ต.ต.ยุทธ สินสืบผล ต.ค.๒๕๒๒-ต.ค.๒๕๒๔

พล.ต.ต.ชนม์ชม ภูริพันธุ์ ต.ค.๒๕๒๔ - ต.ค.๒๕๒๕

พล.ต.ต.มนัส ครุฑไชยันต์ ต.ค.๒๕๒๕ - ต.ค.๒๕๒๖

พล.ต.ต.ประพันธ์ มุสิกานนท์ ต.ค.๒๕๒๖ - ต.ค.๒๕๒๘

พล.ต.ต.ณรงค์ เหรียญทอง ต.ค.๒๕๒๘ - ต.ค.๒๕๓๐

พล.ต.ต.เขตต์ นิ่มสมบุญ ต.ค.๒๕๓๐ – ต.ค.๒๕๓๒

พล.ต.ต.ณรงค์ วิทยารัก ต.ค.๒๕๓๒ – พ.ค.๒๕๓๔

พล.ต.ต.ยงยุทธ เทพจำนงค์ พ.ค.๒๕๓๔ – ก.ย.๒๕๓๔

พล.ต.ต.ล้วน ปานรสทิพ ต.ค.๒๕๓๔ – ต.ค.๒๕๓๕

พล.ต.ต.สมชาย พิสิฏฐ์ศักดิ์ ต.ค.๒๕๓๕ – ต.ค.๒๕๓๖

พล.ต.ต.วิทูร ศิริพากย์ ต.ค.๒๕๓๖ – ม.ค.๒๕๓๗

ปรับโครงสร้าง กรมตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ.ฉบับที่ 22 ลง 11 ต.ค.36

ตำแหน่ง ผู้ช่วย อ.ตร.หน.ภาค 7

พล.ต.ท.ประชา พรหมนอก ม.ค.๒๕๓๗ – มิ.ย.๒๕๓๗

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ สุวรรณวิเชียร มิ.ย.๒๕๓๗ – ต.ค.๒๕๓๗

พล.ต.ท.วิรุฬห์ พื้นแสน พ.ย.๒๕๓๗ – ก.ย.๒๕๓๘

พล.ต.ท.ไกรสุข สินศุข ต.ค.๒๕๓๘ – ต.ค.๒๕๓๙

พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 52 ก. ลง 21 ต.ค.39

ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ท.สมบัติ อมรวิวัฒน์ ต.ค.๒๕๓๙ - ต.ค.๒๕๔๐

พล.ต.ท.บุญชัย ชื่นสุชน ต.ค.๒๕๔๐ - มิ.ย.๒๕๔๒

พล.ต.ท.อนันต์ เหมทานนท์ มิ.ย.๒๕๔๒ - ต.ค.๒๕๔๓

พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ต.ค.๒๕๔๓ - มิ.ย.๒๕๔๕

พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชะคุปต์ มิ.ย.๒๕๔๕ – ก.ย.๒๕๔๖

พล.ต.ท.อุกฤษฎ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ก.ย.๒๔๕๖ - ต.ค.๒๕๔๗

พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง ต.ค.๒๕๔๗ – ต.ค.๒๕๔๘

พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 52 ก. ลง 21 ต.ค.39

ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ต.ค.๒๕๔๘ - ต.ค.๒๕๔๙

พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ต.ค.๒๕๔๙ – ต.ค.๒๕๕๑

พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐวงษ์ มิ.ย.๒๕๕๑ – พ.ย.๒๕๕๒

พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน พ.ย.๒๕๕๒ - มิ.ย.๒๕๕๔

พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูรณ์ มิ.ย.๒๕๕๔ – ก.ย.๒๕๕๗

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง พ.ค.๒๕๕๗ – ก.ย.๒๕๕๗

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ต.ค.๒๕๕๘ – ก.ย.๒๕๕๙

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ต.ค.๒๕๕๙ – ต.ค.๒๕๖๐

พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ต.ค.๒๕๖๐ – ก.ย.๒๕๖๑

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ต.ค.๒๕๖๑ – ก.ย.๒๕๖๔

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ต.ค.๒๕๖๔ – ก.ย.๒๕๖๖

พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ต.ค.๒๕๖๖ – ปัจจุบัน