แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

ทั้งหมด

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ทั้งหมด

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ทั้งหมด

Skip to content