คู่มือITA ปีงบประมาณ 2567

Download

กรอบแนวทางการประเมิน ของสถานีตำรวจ

Download

คู่มือ ITAP ของสถานีตำรวจ

Download

Presentation ประกอบการบรรยายกิจกรรมชี้แจง ITA 67 ของสถานีตำรวจ

Download

จุดเน้น ของสถานีตำรวจ

Download

ปฏิทินการประเมินของสถานีตำรวจ