ภาษา

EnglishThai

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เราคือใคร ข้อความแนะนำ: ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http:

ทั้งหมด

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

ทั้งหมด

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547 พ.ร.บ.ต

ทั้งหมด

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

ทั้งหมด

Skip to content