ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบช.ภ.7

พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต

ผบช.ภ.7

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล
รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
รอง ผบช.ภ.7

ผบก.ในสังกัด ภ.7

พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่
ผบก.อก.ภ.7

พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช
ผบก.ภ.จว.นครปฐม

พล.ต.ต.จำลอง งามเนตร
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์
ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พล.ต.ต.สุระพรรณ นาทวรทัต
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7

พล.ต.ต.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
ผบก.กค.ภ.7