การให้บริการ

การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจโดยรว

ทั้งหมด

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          ดูรายงานผลประเมินควา

ทั้งหมด

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

ทั้งหมด

O18 E–Service

ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E–Service)

ทั้งหมด

Skip to content