มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งหมด

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ทั้งหมด

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ทั้งหมด

Skip to content