ภาษา

EnglishThai

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • แสดงคู่มือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจโดยรวบรวมไว้ที่เมนู บริการประชาชน > คู่มือการให้บริการ
   โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ง่ายต่อการค้นหาครบทุกสายงาน ได้แก่
  1. งานธุรการและอำนวยการ
  2. งานป้องกันปราบปราม
  3. งานจราจร
  4. งานสอบสวน
   และแผนที่บริการสถานี ที่จอดรถสำหรับประชาชน
Skip to content