ภาษา

EnglishThai

SK_PM

กำหนดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

หมวดหมู่

ล่าสุด

Skip to content