พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘