ผบช.ภ.7 ประชุมบริหารราชการ ภ.7 และพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

วันอังคาร ที่ 13 ธ.ค. 65) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 10/2565”

โดยมี
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ ในสังกัด ภ.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
– พิธีมอบประกาศและโล่เกียรติคุณ กรณีการปรับปรุงห้องเก็บอาวุธปืนของทางราชการ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
– พิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2565
– พิธีมอบประกาศเกียรติคุณด้านปราบปรามยาเสพติดกรณีพิเศษ กรณีจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดพร้อมของกลางจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี
ในการประชุมได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค.65 ให้คณะทำงานระดับ บก. เริ่มออกตรวจตั้งแต่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป ให้เสร็จสิ้นทุก สภ. ภายใน 30 มี.ค.66
ผู้บังคับบัญชาระดับภาคจะออกสุ่มตรวจตามแนวทางการยกระดับ โดย ตร. จะให้ จต. ออกสุ่มตรวจทุกเดือน
2.การประเมินผลตามตัวชี้วัดในคดีอาชญากรรม ให้ทุกหน่วย ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดฯ โดยให้นำตัวชี้วัดไปประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป
3.ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้นำแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ สยศ.ตร. กำหนด ไปปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ ภารกิจของหน่วย และสถานการณ์ให้มากที่สุด ให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีการกำหนดแผนเผชิญเหตุ หรือมาตรการในการป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี หรือผู้เสียประโยชน์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ให้นำรูปแบบโครงการ STOP WALK TALK มาวิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อปรับแผนการตรวจในการป้องกันการก่อเหตุ ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ และจัดทำแผน มาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกการจราจร โดยให้ถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่ 2565
4.การจัดทำคำของบประมาณปี 2567 ให้หน่วยต่างๆ ไปปรับปรุงคำของบประมาณ ตามแนวทางที่ ตร. ให้ไว้เมื่อ 28 พ.ย.65 โดย ตร. จะเสนอคำของบประมาณให้ นรม. เห็นชอบ ก่อนวันที่ 20 ม.ค.66
5.ขณะนี้ ตร. ได้ให้ สกบ. สำรวจและสอบถามความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ว่าต้องการเสื้อเกราะกันกระสุนแบบใด จำนวนเท่าใด โดยลักษณะและรูปแบบของเสื้อเกราะให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6.โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่บ้านเป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับข้าราชการตำรวจ เพื่อรับรู้ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ให้ทุกหน่วยสามารถนำไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อยอดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเน้นย้ำให้พิจารณาจากความพร้อมและความสมัครใจของสถานีตำรวจ ไม่เน้นปริมาณ
7. การตรวจเยี่ยมชุมชน (โครงการซองผ้าป่าข้อมูลข่าวสาร) ให้หัวหน้า สภ. ตรวจเยี่ยมชุมชนประจำสัปดาห์ ผบก.ภ.จว. ตรวจเยี่ยมชุมชนประจำเดือน โดยในการตรวจเยี่ยม ให้นำโครงการซองผ้าป่าข้อมูลข่าวสาร ที่ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.3 เคยจัดทำ เป็นแนวทางในการตรวจเยี่ยมชุมชน ซึ่ง ผบ.ตร. จะลงสุ่มตรวจว่ามีการปฏิบัติจริงหรือไม่
8.ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตร. ได้ให้ความสำคัญในการทำงานของศูนย์ฯ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สทส.จะทำโครงการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้กับศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือน สิงหาคม 2566 โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการบริหารงานบุคคลระดับนายพล วาระประจำปี 2566 จึงให้ทุกหน่วยปรับการทำงานของศูนย์ 191 โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
9.ศูนย์รับคำปรึกษาการจัดการเรื่องความเครียด เมื่อมีข้าราชการตำรวจโทรมาปรึกษาเรื่องความเครียด รพ.ตร.จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ แล้วให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ระดับ บช. ทราบ ผ่านผู้ประสานงานระดับ บช. ซึ่งบช.จะกำหนดตัวบุคคลเป็นผู้ประสานงานเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาไปดูแล ให้คำปรึกษา รวมทั้งเฝ้าระวังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ศูนย์รับคำปรึกษาการจัดการเรื่องความเครียด รพ.ตร. สายด่วน 08 1932 0000
10.Live Scan โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ทดแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาด้วยหมึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในการพิมพ์ลายนิ้วมือ โดย ตร. จะมีคณะทำงานศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการ ว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพื่อประกอบพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการ phase 2 ให้ครบ 1,484 สถานี
11.การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในเดือน ม.ค.66 จะสำรวจความพึงพอใจประชาชน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน เปรียบเทียบ 6 เดือนก่อน และเป็นยาเสพติดประเภทใด
(2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านยาเสพติดในพื้นที่
(3) การรับแจ้งเหตุ 191 และการดำเนินการหลังรับแจ้ง
(4) การพบปะประชาชนในชุมชนของตำรวจ เปรียบเทียบ 6 เดือนก่อน
(5) ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในพื้นที่ เปรียบเทียบ 6 เดือนก่อน
(6) การพบเห็นการทำงานตำรวจจราจรมากขึ้นหรือไม่ เปรียบเทียบ 6 เดือนก่อน
(7) การบริหารด้านการจราจรในพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ มีความพึงพอใจการทำงานของตำรวจจราจรหรือไม่ อย่างไร
(8) เคยพบเห็น หน.สถานี หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสถานี พบปะ เยี่ยมเยียน หรือให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน เช่น คดีออนไลน์ ยาเสพติด หรือไม่อย่างไร
12.การออกตรวจเยี่ยมหน่วย ตร. จะให้มีการออกตรวจเยี่ยมหน่วย และการขับเคลื่อนตามนโยบาย ผบ.ตร. เช่น ด้านยาเสพติด คดีออนไลน์ การฝึกประจำสัปดาห์ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งการดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น จึงให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยม โดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.ศูนย์อำนวยการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานจเรตำรวจออนไลน์
แนวคิดการจัดทำ “ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (JCoMS)” นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้สะดวก และพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กำชับให้ทุกหน่วยทำความเข้าใจ โดยได้มอบหมายให้ รอง ผบช. และ รอง ผบก. ที่รับผิดชอบงานจเรตำรวจ ทำความเข้าใจ และใช้ระบบ JCoMS ให้เกิดประสิทธิภาพ
14.เน้นย้ำเรื่องสถานที่เกิดเหตุ ให้ ผกก. ลงไปดูด้วยตนเอง และให้ความสำคัญกับสถานที่เกิดเหตุ กำชับให้นำฝ่ายสืบสวน ไปพร้อมกับ สพฐ. เพื่อไปตรวจเก็บวัตถุพยานทั้งหมดด้วย
15.การตรวจเยี่ยมบุคคลพ้นโทษ ซึ่งตามเกณฑ์กำหนดให้ตรวจเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งน้อยมาก จึงให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญ และไปปรับแก้ไขเรื่องการตรวจเยี่ยมบุคคลพ้นโทษด้วย
16.สร้างมาตรฐานในงานป้องกันปราบปราม กำชับให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปราม (SOP) ตามที่กำหนด เช่น การตรวจความพร้อมของสายตรวจก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน รวมทั้งกิริยาวาจาที่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
กำชับ ผกก./หน.หัวสถานี ต้องจัดให้มีการประชุมรับฟังสถานการณ์ร่วมกันในทุกสัปดาห์กับหัวหน้างานในสายงานต่างๆ เพื่อพิจารณาปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ ให้ผกก./หน.สถานี ร่วมขับเคลื่อนงานของ ศปป.ตร. ที่ต้องการให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจของสายตรวจในแต่ละผลัด พร้อมทั้งกำหนดเป็นวงรอบประจำสัปดาห์/เดือน โดยอยู่ระหว่างจัดทำคลิป VDO สำหรับใช้ในการฝึกทบทวนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ตำรวจทุกนายสามารถดูและฝึกทบทวนได้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกในภาพรวมของสถานีโดยครูฝึกประจำสภ. หรือ รอง สวป./สวป.
กำชับการปราบปรามจับกุมการพนันฟุตบอล ให้ปฏิบัติตาม วิทยุ ตร.ด่วนที่สุดที่ 0007.22/5253 ลง 17 พ.ย.65 เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกฯ และตามวิทยุ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0051/5070 ลง 7 พ.ย.65 เรื่องการรายงานเหตุที่ ผบ.ตร. ได้สั่งการไว้

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content