การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ทั้งหมด

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ่าง ของตำรวจภูธรภาค

ทั้งหมด

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ทั้งหมด

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี

   

ทั้งหมด

Skip to content