O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของแต่ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจรงาน สืบสวน และงานสอบสวน)
   โดยรวบรวมไว้ที่เมนู บริการประชาชน > ดาวน์โหลด > เอกสาร/คู่มือ (เจ้าหน้าที่) โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ง่ายต่อการค้นหาครบทุกสายงาน
   ได้แก่
  1. งานอำนวยการ 
  2. งานป้องกันปราบปราม
  3. งานจราจรงาน
  4. สืบสวน
  5. งานสอบสวน
สรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบป