โครงการ “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” ถ่ายทอดความรู้ด้านการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น

(วันอังคารที่ 27 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการ “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” ถ่ายทอดความรู้ด้านการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น

โดยมี
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจฎธรจังหวัดเพชรบุรี
คุณเสาวนีย์ สุขสมบูรณ์
ประธานแม่บ้านกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
คุณสวสี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณมนณิชา อมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประชานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรืออากาศโทหญิงกชพร ทองอยู่
รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
คุณรพิพร ยิ่งเจริญ
รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
และข้าราชการตำรวจภูธรภาค 7 ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรม

ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้เข้าฝึกอบรมโครงการดังกล่าวกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ทำให้ได้รับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น การทำ CPR แก่ผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีบางสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน
ที่อาจจะพบเห็นคนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากสาเหตุต่างๆ
ทางชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้จัดทำโครงการขึ้นในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นเบื้องต้น
โดยกำหนดการอบรมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกามาเป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content