พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.อัมพวา

ผู้เข้าชม: 1

วันนี้ 19 ต.ค.64 เวลา 14:30 น. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

โดยมี พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผกก.สภ.อัมพวา และข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.7
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
2. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานีตำรวจ ตามแผน ตร.
3. เร่งรัด แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวน ปราบปราม และขยายผลคดียาเสพติด เพื่อให้พร้อมการปฏิบัติการตามแผน
ปฏิบัติการ ตร.
4. ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด
6. ให้ สภ.วางแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คืนกลับสู่ครอบครัวและสังคม
7. กำชับให้ทุก สภ. จัดทำระบบข้อมูล สืบสวนติดตาม จับกุมบุคคลตามหมายจับ ให้เป็นปัจจุบัน
8. การตั้งด่านปัสสาวะและด่านตรวจยาเสพติด ให้ขออนุมัติ รอง ผบช.ภ.7 ปส. ก่อนทุกกรณี
9. เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด เพื่อนำมาขยายผล จับกุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
10. กำชับการรายงานผลการปฏิบัติ ปิดล้อมตรวจค้น (ภายใน 15 วัน) และ การจับกุมตามหมายจับฐานสมคบฯ
(ภายใน 3 วัน) เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล
11. เน้นย้ำ ให้ทุก สภ.รายงานผล การจับกุมคดียาเสพติดทุกคดี เข้ากลุ่มไลน์ “ศอ.ปส.ภ.7”
12. การรายงานข้อมูลด่วน นายตำรวจติดตาม
– พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง เบอร์โทร 08 9919 9987
– ร.ต.อ.ศุภสิน สีหะเสน เบอร์โทร 08 9012 0659
13. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้
การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด
14. ว.0 ผบช.ภ.7 ให้กำชับการปฏิบัติทางยุทธวิธีตำรวจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ ของสายตรวจ การใช้อาวุธ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนการฝึกอยู่เสมอ
15. การควบคุมหรือจับกุมตัวผู้ต้องหาทุกกรณี ให้สวมใส่กุญแจไว้ด้านหลังเสมอ
16. ในคดีความผิดบนโลกไซเบอร์ เช่น ฉ้อโกงฯ, เจาะข้อมูลธนาคารฯ ฯลฯ ห้ามพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความโดยเด็ดขาด ให้บันทึกคำให้การผู้แจ้งพร้อมลงบันทึกประจำวันทุกกรณีในทันทีและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าสถานีโดยด่วน

Skip to content