ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 16 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 1/2566”

โดยมี
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
พร้อมด้วย ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ ในสังกัด ภ.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
– พิธีมอบประกาศเกียรติคุณด้านงานป้องกันปราบปราม
– พิธีมอบประกาศเกียรติคุณด้านงานป้องกันปราบปรามด้านการสืบสวน กรณีพิเศษ สภ.กระทุ่มแบน
ในการประชุมได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยนำ โครงการนาคาพิทักษ์ รักประชา ของ ภ.4 ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุรุนแรงแบบบูรณาการ มีการแสวงหาความร่วมมือด้วยกันทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณะสุข มีแนวทางค้นหาผู้ป่วย การคัดแยกประเภท การคัดกรอง การให้ความคุ้มครอง และการคืนคนดีสู่สังคม ไปเป็นแนวทางพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
2. โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ (Live Scan) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ทดแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาด้วยหมึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งจะเริ่มติดตั้งภายในเดือน มี.ค.66 จะเปิดใช้งานระบบเต็มรูปแบบในวันที่ 29 พ.ค.66 จึงให้ สภ. ที่ดำเนินการ จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งเครื่อง Live Scan ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย
3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้ทุกหน่วยวิเคราะห์และถอดบทเรียนเรื่องปัจจัยความสำเร็จ จุดที่ต้องปรับปรุง แก้ไข / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ และมาตรการ / แผนปฏิบัติ จากเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อนำไปใช้ในกาลต่อไป
4. โครงการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฯ ให้ทุกหน่วย ดำเนินการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีฯ ใดยให้ซ้อมยิง ดรายไฟร์ ในการฝึกประจำสัปดาห์ไปพลางก่อน สำหรับรูปแบบการฝึกยิงปืนฯ ให้นำคลิปวีดีโอการยิงปืน “ระบบการยิง Combat Handgun” ที่ ศปป.ตร. จัดทำมาเป็นต้นแบบ
5. เรื่องการนำเสนอในการประชุมบริหาร ตร. หน่วยใด ที่ต้องการนำเสนอโครงการ หรือข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจและประชาชน ให้ประสานงานส่งข้อมูลแก่ภ.7 เพื่อนำเสนอการประชุมบริหารตร.ครั้งต่อไป
6. โครงการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0007.13/5474 ลง 30 พ.ย.65 เรื่อง แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป ให้ทุกหน่วย ลงไปตรวจการยกระดับบริการของสถานี ตามแบบฟอร์มและแนวทางที่กำหนด จะมีคณะทำงานของ ตร. ตามคำสั่งที่ จตช. ออกตรวจการยกระดับของสถานีตำรวจด้วย
ให้ทุกหน่วย ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ รอง ผบช.ภ.7 ที่รับผิดชอบงาน จต. ลงไปกำกับดูแลอีกส่วนหนึ่งด้วย
7. การดำเนินการตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรับเลขแจ้งความและคดีอาญา พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย.65 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 นั้น ได้มีหนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบ ตร. ดังกล่าวแล้ว การติดตามปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ขอให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบ ติดตาม แล้วรายงานผลให้ภ.7 ทราบ โดยให้ รอง ผบช.ภ.7 ที่รับผิดชอบงาน กม ลงไปควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลรายงานให้ ตร. ทราบตามห้วงระยะเวลาด้วย
8. เน้นย้ำการรับคดี ต้องครบ 100% และ เรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือของสถานี ให้หัวหน้าสถานีตรวจสอบการพิมพ์ลายนิ้วมือให้สมบูรณ์ และมีคุณภาพก่อนที่จะส่งมาที่ ทว. ด้วย
9.สถิติคดีอุกฉกรรจ์ภาพรวม ภ.7 แยกตามเดือน (ต.ค., พ.ย. และ ธ.ค.) ปีงบประมาณ 66 ดังนี้
– เดือน ต.ค.65 เกิด จำนวน 26 คดี จับ 26 คดี คิดเป็นร้อยละ 100.00%
– เดือน พ.ย.65 เกิด จำนวน 8 คดี จับ 7 คดี คิดเป็นร้อยละ 87.50%
– เดือน ธ.ค.65 เกิด จำนวน 12 คดี จับ 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.33%
ให้ ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 ตรวจสอบ เดือน พ.ย.และ ธ.ค. 65 มีคดีที่จับไม่ได้รวม 3 คดี ให้เร่งรัดจับกุม แล้วรายงานผลให้ทราบ
10. ให้ทุกหน่วยนำโครงการของขวัญปีใหม่จากตำรวจไทยสู่ประชาชน พ.ศ.2566 ไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย
10.1 โครงการประชาอุ่นใจ ตำรวจไทยเข้มแข็ง เน้นการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น อุ่นใจ โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในห้วงเทศกาลสำคัญ
10.2 โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย สร้างความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลความปลอดภัยให้แก่กันและกัน
10.3 โครงการ “Stop Walk & Talk” เก็บข้อมูลการพูดคุยกับประชาชน แล้วนำข้อมูลไปใช้ในการป้องกันอาชญากรรม
10.4 โครงการ 1 ตำรวจ 1 ชุมชน เปิดช่องทางในการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชน สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
11.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงเทศกาลตรุษจีน 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ม.ค.66 ให้ทุกหน่วยกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในทุกรูปแบบ เฝ้าเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสถานที่ต่างๆ เช่นธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย
12. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาด
13.การดำเนินการลดเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ให้รอง ผบช.ภ.7 ที่รับผิดชอบงานจเรตำรวจ เร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content