ภาษา

EnglishThai

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมขับเคลื่อน OPOP

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 16.45 น.

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

พร้อมด้วย
คุณอรัญญา ทรัพย์พ่วง
อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณอาภิพร ชูวงศ์
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ
เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณอังคณา ปรักกมะกุล
ผู้จัดการร้านค้าฯ
พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์
หัวหน้าสำนักงานฯ

ได้ประชุมร่วมกับ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณเขมิกา ประสานสุข
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี
คุณสุภาวดี วรรณภักดิ์
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร
และแม่บ้าน ภ.7 ทั้งหมดที่มาร่วมงาน

เกี่ยวกับนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ โดยเฉพาะเรื่อง OPOP เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

Skip to content