ผู้บังคับบัญชาระดับ บช.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร

รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์

รอง ผบช.ภ.7

ผู้บังคับบัญชาระดับ บก.

พล.ต.ต.กฤษณะ สุขสมบูรณ์

ผบก.อก.ภ.7

พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล

ผบก.สส.ภ.7

2

พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย

ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช

ผบก.ภ.จว.นครปฐม

พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย

ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์

ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์

ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม

ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช

ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ

ผบก.ศฝร.ภ.7

พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ

ผบก.กค.ภ.7

Skip to content