ผบช.ภ.7 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์