ผบช.ภ.7 ปฐมนิเทศ นรต. ฝึกหัดปฏิบัติงานตำรววจ ในพื้นที่ ภ.7