ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูล (Call Center)

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูล (Call Center) เพื่อตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูล ผู้ปกครองและญาติของนักเรียนนายสิบตำรวจ
หมายเลข Call Center 09 2908 6907

Skip to content