ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 1/2565” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้(วันพุธที่ 12 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 1/2565” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7

มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. การปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่ได้ช่วยกันกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี
ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งที่ดีอยู่แล้วให้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ให้เร่งแก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
2. ให้ทุกหน่วยกวดขันสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย และห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) (โควิด-19) คำสั่งหรือประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมทั้งมาตรการควบคุมโรคอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด
หากพบการฝ่าฝืนคำสั่งหรือการกระทำความผิด หรือมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนคำสั่งหรือการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางอาญา ปกครอง และวินัย โดยเด็ดขาดทันที
3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามดูแลสอดส่องความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบและเข้าใจปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ หนี้สิน หน้าที่การงาน สุขภาพ ครอบครัว เพื่อหาทางป้องกัน แก้ไข และเยียวยาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากปัญหาใดเกินขีดความสามารถหรืออำนาจหน้าที่ ให้รีบประสานแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
4.กำชับเรื่องการแถลงข่าวผู้ต้องหา การควบคุมตัว มิให้ใส่กุญแจมือด้านหน้า ให้ใส่ไขว้หลังเท่านั้น เน้นย้ำผู้ต้องหาใส่เสื้อเกราะ ห้ามมีอักษร POLICE สัญลักษณ์ตำรวจ เป็นอันขาด
5.กำชับห้ามมิให้การยิงปืนในที่สาธารณะ ในงานพิธีเทศกาลต่างๆ เข้มงวดกวดขันจับกุม ทุกงานให้มีการจัดสายตรวจทุกงาน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการดื่มสุราในงาน
6.ปรับแผนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืน ยาเสพติด เพื่อป้องกันในการเกิดเหตุในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7
7.กำชับเรื่องการรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ เหตุที่ประชาชนให้ความสนใจ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว อย่าให้เกิดข้อบกพร่องอีกเป็นอันขาด
8.กำชับให้ทุกหน่วย เร่งรัดผลการจับกุม คดีอาญา 4 กลุ่ม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามที่ ตร.และ ภ.7 กำหนด
9.กำชับให้ทุกหน่วย เร่งรัดผลการปฏิบัติ การจับกุม ขยายผลเรื่องยาเสพติด ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ตามที่ ตร.กำหนด
10.กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบดำเนินงาน และงบลงทุน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามที่ ตร.กำหนด
11.กำชับเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กวดขันความประพฤติระเบียบวินัยตามคำสั่ง 1212/2537

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

Skip to content