พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

วันนี้ 27 ต.ค.64 เวลา 09:00 น. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

โดยมี พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว และข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.7 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และให้ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานีตำรวจ ตามแผน ตร.
2. ต้องทำงานกันเป็นทีมบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
3. ให้ สภ. แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และวางแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คืนกลับสู่ครอบครัวและสังคม
4. กำชับให้ทุก สภ. จัดทำระบบข้อมูล สืบสวนติดตาม จับกุมบุคคลตามหมายจับ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาขยายผล จับกุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. การตั้งด่านปัสสาวะและด่านตรวจยาเสพติด ให้ขออนุมัติ รอง ผบช.ภ.7 ปส. ก่อนทุกกรณี
6. กำชับการรายงานผลการปฏิบัติ ปิดล้อมตรวจค้น (ภายใน 15 วัน) และ การจับกุมตามหมายจับฐานสมคบฯ
(ภายใน 3 วัน) เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล
7. เน้นย้ำ ให้ทุก สภ.รายงานผล การจับกุมคดียาเสพติดทุกคดี เข้ากลุ่มไลน์ “ศอ.ปส.ภ.7”
8. การรายงานข้อมูลด่วน นายตำรวจติดตาม
– พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง เบอร์โทร 08 9919 9987 / ร.ต.อ.ศุภสิน สีหะเสน เบอร์โทร 08 9012 0659
9. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด
10. ว.0 ผบช.ภ.7 ให้กำชับการปฏิบัติทางยุทธวิธีตำรวจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ ของสายตรวจ การใช้อาวุธ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนการฝึกอยู่เสมอ
11. ในคดีความผิดบนโลกไซเบอร์ ห้ามพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความโดยเด็ดขาด ให้บันทึกคำให้การผู้แจ้ง
พร้อมลงบันทึกประจำวันทุกกรณีในทันทีและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
12. กำชับให้ผู้บังคับบัญชา สอดส่อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ ตร. เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร.

 

Skip to content