ผบช.ภ.7 MOU ความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณบ้านชายทะเล หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทะศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผกก.สภ.โคกขาม, นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์, นายอุดม กันม่วง กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์, นายไพศาล โตกราน กต.ตร.สภ.โคกขาม, นายนิติพัฒน์ นาคอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และนายวีรชัย พลอยบ้านแพ้ว ผอ.รพ.สต.บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือฯ ดังกล่าว
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ได้มอบหมายให้สถานีตํารวจภูธรโคกขาม จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566  ดําเนินโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน โดยการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ความมั่นคงของประเทศ และปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบําบัด ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานีตํารวจภูธรโคกขาม จึงได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 3 หมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ หมู่บ้านชายทะเล หมู่ที่ 8, หมู่บ้านสันดาบ หมู่ที่ 3 ตําบลพันท้ายนรสิงห์, และหมู่บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสําคัญของชาติเพราะยาเสพติดสร้างความเดือดร้อน ความทุกข์ยากให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด/ให้ได้รับการบําบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสงบสุข และเพื่อชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ต่อไป
Skip to content