Jd1_เปิดบรรยายประชุมปฏิบัติการกฎหมายยาเสพติดร่วม ปปส.ภ.7

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 7 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ที่ห้องทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ท่านสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 (สำนักงาน ปปส. ภาค 7) โดยอาการนี้พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับเกียรติเป็นวิยากรบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” โดยมี นายสิทธิเดช ชูทอง ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปส.ภ.7 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดในสังกัด ภ.7 และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. รวมจำนวน 130 คน เข้าร่วมเข้ารับการประชุม
สำหรับ โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 (สำนักงาน ปปส. ภาค 7) ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รวมถึงข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดียาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมมีระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 65

Skip to content