๑๓ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต. รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.๗ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

๑๓ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล.ต.ต. รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เมธี สงวนสัตย์ ผกก. กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน บก.กค.ภ.๗ และ พ.ต.อ.ศักยฐิปฏ์ ศิรสุกล ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน บก.กค.ภ.๗ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ พงศ์บุณย์ดี
รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี /รรท.ผกก.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.ชวลิต พูพะเนียด
สว.(สอบสวน)สภ.ปราณบุรี
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. กำชับการปฏิบัติตาม นโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบซ.ภ.๗ อย่างเคร่งครัด
๒. กำชับการให้บริการประชาชนตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของ ตร. โดยเน้นย้ำการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service)
๓.กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดูแลความเรียบร้อยของเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ทรงผมให้เป็นไประเบียบคำสั่งที่ ตร. กำหนด
๔.ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสอดส่องความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗
๕.กำชับการลงบันทึกข้อมูลสถิติคดีอาญา จราจร ในระบบ Crimes ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๖.กำชับพนักงานสอบสวนทุกนายให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการล่าสุดของ ตร. ในคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด
๗.กำชับพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบรายงานผลการปฏิบัติไปยังคณะทำงานของแต่ละจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อลงข้อมูลการรับแจ้งในระบบ pct data center ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าทางคดีและผลการปฏิบัติได้แบบ Real time
๘. กำชับและเร่งรัดสำนวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา ตามคำสั่ง ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
๙. รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการทำสำนวนการสอบสวน และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาข้อซักถามของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการทำสำนวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
Skip to content