“เจดีย์ 1” รุดตรวจเยี่ยม สภ.พุทธมณฑล สั่งกำชับให้เร่งสนองนโยบาย ‘ผบ.ตร.’ บังใช้กฏหมายให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

ผู้เข้าชม: 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม “เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังให้ข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยมี พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผกก.สภ.พุทธมณฑล รอง ผกก., สว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยใช้เวลาประชุม 1 ชม. โดยประมาณ

ภายหลังประชุม พล.ต.ท.ธนายุตม์ ได้เปิดเผยว่า ได้สั่งกำชับในที่ประชุมให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.”เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7″ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม แล้วต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน มวลชน และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง พร้อมทั้งให้ ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ ให้ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ(Smart Smile Strong) จะต้องมีการระดมกวาดล้างอาวุธปืน วัตถุระเบิด มือปืนรับจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุเชิงรุก ก่อนเหตุเกิด อันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ และจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามโครงการ”SMART SAFETY ZONE 4.0″ และต้องบริการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วยใจบริการ(SERVICE MIND)ให้มีมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้หมั่นจัดมีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บ้านพัก ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ มาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ยังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด และให้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยสอดส่องดูแลหนี้สินของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งยังได้ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ” ทั้งนี้ได้มอบถุงบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ”พล.ต.ท.ธนายุตม์ (เจ้าของนามเรียกขาน เจดีย์ 1) กล่าว”

Skip to content