ภาษา

EnglishThai

เจดีย์ 1 มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สมุทรสาคร

วันที่ 24 พ.ค. 65 ที่ ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน
ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัดภ.จว.สมุทรสาคร และรับมอบทุนช่วยเหลือสวัสดิการและกิจการของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน 2,201,000 บาทจาก กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมรับมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน จาก คุณฉายรัช วงประเสริฐผล ประธานกรรมการ บริษัท นิธิกร อุสาหกรรม จำกัด มอบให้สภ.กระทุ่มแบน เพื่อใช้ในการสร้างที่ทำการสถานีตำรวจกระทุ่มแบน

โดยมี พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย่มเกษร รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ,พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย ,พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.ภ.จว. สมุทรสาคร และ พ.ต.อ.ยงลิต ศุภผล รรท.ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ผกก. ทุก
สภ. ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร คณะ กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาครผกก., รอง
ผกก., สว. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้รับตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น (ATK) ผลการตรวจไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่าได้กำชับให้ปฏิบัตินำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443″ และ”4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ “3 S” Smart Smile Strong

โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
และกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งพึงปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นอุดมคติตำรวจที่ว่า “กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก” และ “กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต” และมีจิตวิญญาณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

Skip to content