ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) 

                ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ    รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

Skip to content