นครปฐม เดอะโอ๋ ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบถุงบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผู้เข้าชม: 1

วันนี้ 9 พ.ย.64 เวลา 10.30 น.ที่สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยพล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.อก.ภ.7 ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐมโดยมี พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผกก.สภ.พุทธมณฑล รอง ผกก.สว.และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.”เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา”และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ โดยการทำงานต้องประกอบด้วย”หลักการทำงาน 4443” 1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง 2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ 3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ 4 “3 S” Smart Smile Strong และให้มีการระดมกวาดล้างอาวุธปืน วัตถุระเบิด มือปืนรับจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุเชิงรุก ก่อนเหตุเกิด อันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนตาม

โครงการ”SMART SAFETY ZONE 4.0″ บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วยใจบริการ(SERVICE MIND)พร้อมทั้งให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บ้านพัก ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ มาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537

เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด และให้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยสอดส่องดูแลหนี้สินของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

ทั้งนี้พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้มอบถุงบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ.สภ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

Skip to content