ภาษา

EnglishThai

กำหนดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

Skip to content